Hulp bij hoge medische kosten

ZAS engageert zich om toegankelijke zorg te verstrekken aan alle patiënten. Lees onze tips om je factuur onder controle te houden.

Een opname in een ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Ziek zijn brengt een heleboel zorgen met zich mee. Daarbovenop komen dan nog eens de zorgen rond de hele administratie. België heeft een heleboel mogelijkheden en instanties om de patiënten met minder financiële draagkracht van de nodige medische zorgen te voorzien. Wanneer je ziek bent, is het echter niet eenvoudig om hierin je weg te vinden. ZAS engageert zich om toegankelijke zorg te verstrekken aan alle patiënten.

Voor de ziekenhuizen ZAS Cadix, ZAS PZ Stuivenberg, ZAS Middelheim, ZAS Hoge Beuken, ZAS UKJA,  ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Palfijn, en ZAS Elisabeth helpen financieel bemiddelaar de patiënten om hun weg te vinden in dit administratief kluwen. Ze zijn fysiek, per mail en telefonisch te bereiken.

Voor de andere ZAS-campussen zijn er op dit moment jammer genoeg nog geen financieel bemiddelaars beschikbaar.
 

De overheid werkte een aantal sociale maatregelen uit om medische kosten in bepaalde situaties of voor bepaalde doelgroepen te beperken.

Als je je in een financieel moeilijke gezinssituatie bevindt, kan je contact opnemen met de Dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor bepaalde sociale of financiële rechten.   

Beschik je over onvoldoende bestaansmiddelen en/of geen vaste woonplaats? Het OCMW van jouw gemeente onderzoekt samen met jou op welke manier ze je het best kunnen helpen of begeleiden. 

Sommige mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij betalen een lager bedrag voor hun behandeling.

Voor wie?

Onderstaande personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kan verhoogd worden per bijkomend gezinslid). Je ziekenfonds kan je verder informeren over de geldende bedragen.

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • Langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • Eenoudergezinnen
 • Ambtenaren die langer dan een jaar afwezig zijn wegens ziekte
 • Personen met een handicap
 • Personen die in België verblijven vanaf 65 jaar
 • Kloosterlingen vanaf 65 jaar
 • Personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds
 • Kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van tenminste 66 procent
 • Personen die een van de volgende uitkeringen ontvangen: leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Niet-begeleide minderjarige asielzoekers
 • Militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar, uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte

De verhoogde tegemoetkoming geldt voor de patiënt en iedereen die bij hem als ten laste is ingeschreven. Je ziekenfonds licht het ziekenhuis automatisch in als de verhoogde tegemoetkoming voor jou van toepassing is.

De maximumfactuur beperkt de jaarlijkse medische kosten tot een plafondbedrag. Zodra je medische uitgaven in de loop van een kalenderjaar dat bedrag overschrijden, betaalt het ziekenfonds voor de volgende verstrekkingen ook het remgeld terug.

De ziekenfondsen houden per gezin en per lid het remgeld bij. Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

Voor een aantal door de overheid gedefinieerde ingrepen in (dag)hospitalisatie en voor bevallingen wordt een vast bedrag per opname aangerekend. De overheid wil zo de kosten voor een opname transparant maken voor de patiënt.

 • Of een behandeling onder laagvariabele zorg valt, wordt niet bepaald door de patiënt, maar door de aandoening en de zorgzwaarte.
 • Bij deze ingrepen verschilt de zorg weinig tussen patiënten. In elk ziekenhuis gelden daarom dezelfde bedragen voor dezelfde behandeling als die onder laagvariabele zorg valt. Onder dit vaste bedrag vallen alleen de honoraria. Bij ingrepen/patiënten met complicaties, valt de aandoening niet meer onder laagvariabele zorg.
 • Voor patiënten die een ingreep hebben gehad, die onder laagvariabele zorg valt, ziet de factuur er anders uit. Op deze factuur staat één globaal bedrag voor honoraria van de behandeling zelf. Overige kosten, zoals medicatie en supplementen staan nog wel apart vermeld. Ook binnen laagvariabele zorg geldt dat artsen op een éénpersoonskamer ereloonsupplementen mogen aanrekenen.

Voor meer informatie over je factuur waarop laagvariabele zorg vermeld staat, kan je steeds contact met ons opnemen. 
 

Kan je je factuur niet in één keer betalen? Dan kan je in schijven betalen. Vraag aan de balie van het ziekenhuis om een afbetalingsplan op te maken. Dat kan alleen als je koos voor een kamer voor twee of meer personen.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius Voor de campussen ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens,
ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Neem contact op met:

Dienst Patiëntenbeheer
patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

Er zijn kosten (3 % van het totaalbedrag van de factuur) verbonden aan het afsluiten van een afbetalingsplan. 
 

Neem contact op met:

Dienst Facturatie
facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur

of

met de sociaal financieel bemiddelaars (zie 'Financieel bemiddelaars').

Er zijn geen kosten verbonden aan het afsluiten van een afbetalingsplan.