Steun geven en krijgen

Met financiële steun uit schenkingen en legaten financiert ZAS wetenschappelijk onderzoek en innovaties in de zorg. Je kan ook steun vragen voor jouw organisatie.

Steun ZAS en onze patiënten

Met financiële steun uit schenkingen en legaten kan ZAS projecten financieren om de zorg te innoveren, om de toegankelijkheid tot de zorg te vergroten en om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.  

Daarnaast gaat het geld ook naar de promotie en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, naar bijscholing van personen actief in de gezondheidszorg en naar groeperingen van patiënten en belangengroepen. Wanneer je jouw gift een welbepaalde bestemming wil geven, wordt deze wens steeds gerespecteerd.

We richtten een onafhankelijke vzw op om fondsen te verzamelen en giften te ontvangen. Het rekeningnummer is:  

BE45 0910 1768 9189  

Het is op dit rekeningnummer dat je jouw schenking mag doen.

Scan de QR-code hieronder om een gift te doen. Opgelet: ZAS kan geen fiscaal attest uitreiken. 

Krijg steun van ZAS

Samen met de Gasthuiszusters van Antwerpen richtten we een steunfonds op. Daarmee steunen we sociale projecten die de toegankelijkheid tot zorg vergroten voor de meest kwetsbaren in de samenleving.  

Het steunfonds helpt alleen om kosten te dragen die direct verband houden met het project. De financiële hulp dient enkel voor het project, niet om de vaste kosten van een organisatie te helpen betalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiële hulp bij investeringskosten, personeelskosten, werkingskosten of studiekosten die vasthangen aan het project.

Jaarlijks beoordelen we in maart en april de ingediende aanvragen. Dien je aanvraag in voor 28 februari. 

De doelgroepen die voor het steunfonds in aanmerking komen, zijn:

 • Maatschappelijk kwetsbare personen die een beroep doen op de zorg- en dienstverlening van ZAS  
 • Maatschappelijk kwetsbare personen, zoals o.a. kansarmen, mensen zonder papieren, chronisch zieken...
 • Medewerkers van ZAS die zich in een hachelijke situatie bevinden
 • Maatschappelijk kwetsbare personen die leven in een ontwikkelingsland 
 • Een vereniging zonder winstoogmerk
 • De dienst HRM van ZAS 

Een aanvraag tot projectsubsidie doe je door het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar: steunfonds.gva@gza.be  

Zorg ervoor dat je in je aanvraag deze informatie geeft:

 • Gegevens van de projectindiener
 • Het projectvoorstel
 • Aard van het project (gezondheids- en welzijnszorg)
 • De algemene en specifieke doelstellingen
 • De doelgroep
 • De (gewenste/verwachte) resultaten
 • De meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande projecten of initiatieven
 • Toelichting waarom in het reguliere circuit geen financiering voor het project kan bekomen worden
 • Vermelding van mogelijks te ondernemen/ondernomen stappen om de financiering wel binnen een regulier kader te realiseren
 • Cijfers: aantal te bereiken personen,…
 • De projectplanning/timing/duur
 • Het voorziene budget voor het project
 • Het gevraagde bedrag voor financiële ondersteuning aan het ZAS-steunfonds  
 • Informatie over eventuele co-financiers
 • Op welke wijze men het resultaat van het project zal evalueren
 • De partners waarmee het project gerealiseerd wordt
 • Elementen die het structureel en stabiel karakter kunnen aantonen (aantal jaren activiteit op het domein, bestaansduur van de vzw) 
 • Het aanvraagdocument is volledig ingevuld
 • De statuten en de balans van het voorgaande jaar van de vzw zijn toegevoegd aan het aanvraagdocument
 • De aanvraag is ingediend voor 28 februari van dat jaar
 • Tegen 30 mei krijg je de mededeling of je dossier ontvankelijk is. Een kandidaatsdossier en opgestuurde documentatie worden niet terug verzonden.
 1. De leden van het beoordelingscomité, eventueel bijgestaan door onafhankelijke experts, beoordelen de projecten. Zij hebben een gesprek met de initiatiefnemers. Indien relevant brengen zij ook een bezoek aan het project. Aan de hand van vastgelegde criteria beoordelen zij het project en leggen zij hun advies voor aan de stuurgroep.
 2. Als de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria, bestudeert de stuurgroep het dossier en neemt deze een besluit over de gehele of gedeeltelijke financiering. De beslissing van de stuurgroep is bindend en bij een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk. Eenzelfde project kan maximaal twee jaar steun krijgen tenzij bijkomende argumentatie een verlenging tot maximaal 4 jaar verantwoordt. Eenzelfde aanvrager kan wel meermaals een nieuw project indienen. 

Een projectaanvraag maakt geen kans wanneer:

 • Het wel grote ideeën bevat, maar geen concrete plannen
 • Het wel ruime doelstellingen bevat, maar geen acties om die te bereiken
 • Er veel acties gepland zijn, maar zonder een duidelijke focus, timing of projectduur
 • De tekst onduidelijk is, zonder concrete informatie of cijfers
 • Het niet vermeldt waarom het voldoet aan de beoordelingscriteria
 • Het verwijst naar een doelgroep die door een overheid reeds financieel wordt ondersteund  
 • Het project meer in het sociaal-culturele domein ligt en minder in het domein van gezondheids- en welzijnszorg
 • De ethische en financiële integriteit van de bestemmeling niet gevrijwaard is
 • Het niet duidelijk is welke kosten met de financiële steun van het steunfonds zullen gelenigd worden
 • Niet wordt vermeld wat er na het project zal gebeuren 

Wanneer de stuurgroep het ingediende project weerhoudt voor een financiële ondersteuning, ontvang je als indiener in de loop van de maand september een brief met daarin het bedrag dat is toegekend, met daarin ook de voorwaarden waaronder we de steun verlenen. Ook als je project niet is weerhouden, ontvang je een brief.

Je ontvangt de financiële steun in de loop van de maand oktober. Voor grote bedragen ontvang je het geld eventueel in schijven naargelang de realisatie van het project vordert. We vragen een eindverslag en/of foto’s bij de realisatie van het project.

Het indienen van een kort tussentijds financieel en inhoudelijk verslag (eventueel gedocumenteerd met facturen, loonfiches …) kunnen we ook als een voorwaarde stellen voor de uitbetaling van een volgende schijf van de toegekende financiële steun.

De weerhouden projecten worden bekendgemaakt op de website van ZAS 

Dien je aanvraag in met deze documenten: