Hospital Outbreak Support Team (HOST)

HOST is gespecialiseerd in infectiepreventie en -beheersing en verantwoord antibioticagebruik. Met die expertise ondersteunt het team zorginstellingen buiten het ziekenhuis.

Het Hospital Outbreak Support Team van ZAS is een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in infectiepreventie en -beheersing (‘Infection Prevention and Control’, IPC) en verantwoord antibioticagebruik (‘Antimicrobial Stewardship’, AMS).

HOST ondersteunt alle locaties van ZAS. Daarnaast ondersteunt HOST op aanvraag residentiële instellingen waarmee ZAS samenwerkt.

Het team bestaat uit experten op vlak van infectiepreventie, uitbraakmanagement- en support, en verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen. 

Opdracht en werking

Sinds 2021 beschikt ZAS over een Hospital Outbreak Support Team (HOST).  

HOST helpt bij de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in zorginstellingen, zowel in ons eigen ziekenhuis als in externe instellingen, zoals woonzorgcentra of praktijken uit de eerstelijnszorg. Het gaat team creatief aan de slag met bestaande werkingen om ze te empoweren, maar respecteert tegelijk de individualiteit van iedere instelling.

Dat gebeurt in de vorm van ziekenhuisprojecten en verbeterstrategieën. HOST:

 • bepaalt de gemeenschappelijke epidemiologische situatie. Het deelt institutionele rapporten over resistentie en zorginfecties, en outbreaks.
 • stemt praktijken in verband met de lokale epidemiologie af met zorginstellingen in het gebied. Voorbeelden:
  • een locoregionale aanpassing van nationale aanbevelingen voor anti-infectieuze behandelingen
  • een restrictief beleid voor voorschrijven van antibiotica
  • een strategie voor diagnostische microbiologische testen
 • ontwikkelt een alomvattende epidemiologische surveillance en analyse van gegevens over het gebruik van antimicrobiële middelen in deelnemende ziekenhuizen. Daardoor zijn prioritaire noden vast te stellen en worden verbeteringsacties ter bestrijding van antimicrobiële resistentie definieerbaar.
 • voert een externe kwaliteitscontrole in voor programma's voor IPC, AMS en AMR en opvolging van de indicatoren. 

HOST ZAS focust zich op

staat voor de preventie, behandeling en opvolging van nosocomiale infecties of ziekenhuisinfecties. Dat zijn infecties die patiënten kunnen oplopen tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Met een epidemiologisch surveillancesysteem monitoren we 

 • antimicrobiële consumptie,
 • nosocomiale bloedstroominfecties, 
 • bloedstroominfecties via centrale katheter, 
 • katheter-geassocieerde urineweginfecties.

Dat is essentieel voor een goed beleidsadvies, op basis van gegevens, wetenschappelijke evidentie en lokale beleidsprioriteiten. 

Wanneer bepaalde kritische parameters een drempelwaarde overschrijden, anticipeert HOST samen met collega’s van het team Beleidsinformatie.

staat voor verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen (antibiotica). Dat betekent gebruik met een correcte indicatie, een correcte therapieduur, in de correcte dosis en volgens een correcte toedieningsmethode. HOST ondersteunt de ontwikkeling van een ZAS-antibioticagids, zowel voor volwassenen als kinderen. Het team maakt deel uit van de ZAS Antibiotica Therapie Beleidsgroep (ZAS ABTBG).  

In het kader van AMS focust HOST ZAS bijkomend op Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT). Een thuisverpleegkundige geeft de patiënt een aantal dagen antimicrobiële middelen, meestal via de bloedbaan (intraveneus). HOST heeft een procedure voor ZAS uitgewerkt, waarbij de patiënt wordt opgevolgd vanaf de aanvraag van de therapie tot en met de beëindiging.  

Door OPAT kan de behandeling op een veilige en doeltreffende manier thuis worden voortgezet. Zo kan de patiënt de dagelijkse activiteiten sneller hervatten. Op die manier willen we een betere kwaliteit van zorg bieden aan de patiënt.

Voorwaarden 

De patiënt moet in aanmerking komen voor een OPAT-traject en moet ermee instemmen. Daarnaast moet het haalbaar zijn voor de thuisverpleging om de therapie toe te dienen.  

Of OPAT mogelijk is, wordt bekeken door het OPAT-zorgteam van het ziekenhuis. Dat team bestaat uit een OPAT-coördinator, een infectioloog, een microbioloog en een ziekenhuisapotheker. Het OPAT-zorgteam heeft nauw contact met andere betrokkenen, zoals de behandelend arts van de patiënt, het verpleegkundig team van de afdeling waar de patiënt verblijft, de Sociale dienst in het ziekenhuis, de thuisverpleegkundige en huisarts.

De OPAT-coördinator zorgt voor coördinatie van het zorgpad en is eerste aanspreekpunt voor alle betrokken zorgverleners en patiënt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.  

Voordelen van OPAT

 • De patiënttevredenheid neemt toe.
 • Het risico op een infectie met een ziekenhuiskiem daalt.
 • Het reduceert de opnameduur en bijkomende ziekenhuiskosten.

Kostprijs

De kostprijs van een OPAT-traject hangt af van patiënt tot patiënt, maar kost niet meer dan een verder verblijf in het ziekenhuis. De geschatte kostprijs krijgt de patiënt in een informatiegesprek meegedeeld.  

Antibiotica en materiaal worden steeds afgeleverd door de apotheek van het ziekenhuis.

Contact

Vragen? Bel 0470 70 61 89 of mail opat@zas.be.  

HOST ZAS werkt samen met

Residentiële instellingen, zoals woonzorgcentra, en zorgverleners uit de eerstelijnszorg kunnen bij HOST terecht. Zo nodig verwijzen wij door naar het HOST-team dat binnen de geografische ligging van de instelling valt.

Als residentiële instelling of geïnteresseerde externe kan je bij ons terecht voor:

 • algemeen advies en richtlijnen rond infectiepreventie en verantwoord antibioticagebruik,
 • advies en richtlijnen op maat van een specifieke situatie,  
 • ondersteuning en begeleiding tijdens een uitbraak van een infectieziekte in de vorm van advies, expertise, plaatsbezoeken ...,
 • opleidingen in de vorm van educatief materiaal, online leermodules, live opleidingen (online of ter plaatse). 

HOST ZAS staat in contact met het Departement Zorg en wordt op de hoogte gesteld van uitbraaksituaties die binnen het geografische gebied van ZAS vallen en waarbij ondersteuning gevraagd wordt. Die uitwisseling van informatie, samen met duidelijke afspraken, zorgen ervoor dat een adequate en kwalitatieve ondersteuning mogelijk is. 

Het team

Vanwege zijn interesse in infectieziekten en wetenschap studeerde dr. Van Goethem (afgestudeerd in 2017) Klinische biologie bij. Hij volgt ook de opleiding Ziekenhuishygiëne en medische microbiologie, wat van pas komt bij HOST. Als geboren Antwerpenaar is hij verheugd deze rol te kunnen uitoefenen in zijn stad. Ook zijn doctoraatsstudie over ‘outbreak’ management en de rol van ‘sequencing’ binnen dat management, is een mooie aanvulling voor het team.

Na haar stage bij GZA en het behalen van de master-na-master Ziekenhuisfarmacie is ze aan de slag gegaan bij de ziekenhuisapotheek van ZNA Jan Palfijn. Na haar bijdrage aan ons nieuwe EPD, zet ze haar kennis nu ook in voor het HOST-project. Momenteel volgt Stefrey de interuniversitaire opleiding Antibioticabeleid van BAPCOC, als aanvulling op haar huidige functie.

Eline behaalde een bachelor Verpleegkunde en een master Verpleeg- en vroedkunde met bijkomend getuigschrift Ziekenhuishygiëne. Ze werkte 4 jaar als stafmedewerker Kwaliteit en Lean, waarna ze besloot om zich toe te spitsen op 1 onderwerp, namelijk infectiepreventie. Eline hoopt die ervaring te kunnen gebruiken binnen HOST. Haar functie combineert ze met een master Management en Beleid van de Gezondheidszorg.

Elke heeft ruim 10 jaar ervaring op de dienst Intensieve zorg bij ZNA Middelheim. Aanvullend is Elke werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent statistiek en wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Dit jaar verdedigt Elke haar doctoraat in de medische wetenschappen.

Neem contact op met HOST ZAS

Bel 0470 70 61 89 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur) of mail host@zas.be

 • bij vragen over infectiepreventie of richtlijnen en procedures,
 • voor specifiek advies en richtlijnen in uitzonderlijke situaties,
 • zo nodig komt een teamlid van HOST ZAS ter plaatse om de situatie mee in te schatten en advies op maat te verlenen,
 • voor opleidingen, expertise en audits rond infectiepreventie- en beheersing.

Contacteer het Departement Zorg: bij vragen over infectiepreventie of richtlijnen en procedures bel 02 553 36 71 (tijdens kantooruren) en 02 512 93 89 (enkel bij dringende vragen of meldingsplichtige infecties en situaties).

Laatst bijgewerkt op 01/07/2024